ביטוח דירה

מה כל כך חשוב בביטוח דירה, ומי בכלל צריך אותו?

ביטוח דירה למבנה ותכולה

פוליסת דירה יכולה להיות פוליסת מבנה וגם פוליסת תכולה. חלק המבנה (שיכול להירכש גם כחלק מביטוח המשכנתא שהבנק דורש)  הינו פוליסה תקנית- פוליסה תקנית היא פוליסה המבוססת על סף מינימום שנקבע לגביה עפ"י חוק.

המשמעות היא שיש בה רכיבים קבועים שחייבים להיות בפוליסה (אלא אם החלטתם במפורש להסיר) והיא תתן מענה לרוב במקרים של שריפה, נזקי מים, רעידת אדמה, התפוצצות וכו'.

בפוליסת התכולה: יהיה ניתן גם לכסות מפני סיכונים אלה את התכולה של הדירה כמו ריהוט, תכשיטים, מכשירי חשמל ואף להיות מוגנים מפני פריצה וגניבה. הערכת השווי לרוב מתבצעת ע"י סוקר וביטוח זה מתחדש פעם בשנה באישור המבוטח. ישנם הרחבות רבות שניתן להתאים אישית ובאופן מקצועי ופרטני כדי להימנע מכפל ביטוחי או מחוסר.

גם כאן יש מספר פרמטרים שדורשים הבנה בבחירת פוליסה טובה וזאת מלבד המחיר, למשל, שירותי אינסטלציה פרטיים או לפי הסדר, סכומי כיסוי, ערך כינון כמול ערך שיפוי, שטחים משותפים בבניין וצד ג' (כיסוי שנכון להיום לא ניתן לקבל דרך פוליסות שנוצרו בבנקים במסגרת משכנתא).

פוליסת ביטוח דירה למבנה ולתכולה הינם פוליסות המכסות הוצאות במקרה של נזק או פגיעה למבנה הדירה (כל החלקים הקבועים של הדירה והמחוברים לה) או לחילופין, לתכולתו – כל הרהיטים, החפצים והרכוש אשר נמצאים בתוך מבנה הדירה. הביטוח מקנה פיצוי כספי או תיקון של הנזק.

ביטוחי מבנה לעסקים

ביטוח כללי אשר מותאם לבעלי עסקים ומשרדים – למבנה שבהם הם עובדים ממנו או מייצרים בתוכו. הביטוח לעיתים כולל את העובדים אשר עובדים בתוך העסק ולעיתים גם את השירות או המוצר אותו מספק העסק ונותן עליו אחריות.

ביטוח לעסקים הוא מושג כללי אשר נותן מעטפת שונה ומתאים לעסקים ולצרכים שונים החל ממספרה פשוטה ועד לקבלן גדול ובעל אתר בנייה שופע בכלים הנדסיים.

על מנת לבחון ביטוח לעסקים יש לברר מהם הסיכונים בעסק, מהם דרישות המיגון, מהן ההסמכות הנדרשות בפוליסה, סכומי הכיסוי ומהו גובה האחריות הנדרשת כדי שלא יווצר מצב של כיסוי חסר/יתר.

כדי לייעד פוליסה משתלמת לעסק, יש לבצע תכנון ובדיקת התאמות מלאה.

חוק תקנות הביטוח – מבנה ותכולה

מה כלול בתקנה לביטוח מבנה הדירה?

מוגש על פי החוק – "פוליסה זו "הדירה" משמעה – המבנה של הדירה או הבית הנזכרים

במפרט: מרפסות, צנרת, מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דודים,

מערכות סולריות ומיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות

ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או

המחוברים אליה חיבור של קבע, אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק

בלבד.

אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו של המבוטח ברכוש

המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה; לעניין זה ,

"בית משותף" – בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים

שיש בו שתי דירות או יותר ושאינו רשום כאמור .

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה

מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:

א .אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;

ב .התפוצצות או התלקחות;

ג .סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם

מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרות

ולשערים ;

ד .נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;

ה .מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי

המבוטח או בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו

דרך קבע בדירה (בני משפחתו).

ו .פעולות זדון, למעט :

פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה הייתה פנויה למעלה מששים ימים

רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים

ימים רצופים (דירה שאינה תפוסה)

עולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו ,או בהסכמתם ;

פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות

המבוטח או בהסכמתו.

ז .גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה.

ח .התקהלות אסורה והתפרעות.

ט .רעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך

האמורה בתקנה 5א ;

י .שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני .

הכיסוי לפי סעיפים קטנים ו ו-ז לא ייכלל בפוליסה לגבי ביטוח הדירה

לפי בקשת המבוטח ,כפי שתירשם בטופס ההצעה והדבר יצויין במפרט .

סיכונים לא מכוסים

פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים

האלה:

א .מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;

ב .מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

ג .קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או

פסולת גרעינית.

ד .תפיסה, הפקעה התרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה ,

הצבא ,רשות מקומית ,או אדם הפועל על פי דין ."

מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה

מאחד או יותר הסיכונים המפורטים להלן:

א .אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;

ב .התפוצצות או התלקחות;

ג .סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעט דליפת מי גשם

מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ;

ד .נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;

ה .מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי

המבוטח או בני משפחתו ;

ו .פעולות זדון, למעט –

 • פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה.
 • פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו ,או בהסכמתם.
 • פעולות ודון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.

ז .גניבה, שוד, פריצה או נסיון לבצעם, למעט :

 • כאשר הדירה אינה תפוסה ;
 • כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד ;
 • ביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר

בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו ;

 • תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה ;

ח .התקהלות אסורה והתפרעות ;

ט .רעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך

האמורה בתקנה 5א .

י .שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני .

הכיסוי לפי סעיפים קטנים ו ו-ז לא יכלל בפוליסה לגבי התכולה לפי

בקשת המבוטח ,כפי שתירשם בטופס ההצעה, והדבר יצוין במפרט .

הרחבת כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה

 • בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח וקרובים אחרים שלו,

הגרים עמו בדירה דרך קבע, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד

הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת הימצאם

ברכב כלשהו, או בעת הימצאם בחוץ לארץ.

 • הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל- %5 מסכום ביטוח התכולה"

כיצד מתבצע תהליך ביטוח דירה?

בעת הצעת הבקשה לביטוח דירה, תתבקשו למלא טופס הצעה טרם רכישת הפוליסה. חשוב לענות תשובות מלאות וכנות, תשובות אלו נועדו לקביעת המחיר ותנאי הכיסוי הביטוחי וכן למימוש הזכויות שלכם בפוליסה. מסירת מידע כוזב עלולה להקטין את תגמולי הביטוח ואף למנוע אותם לחלוטין.

לאחר רכישת הביטוח, תקבלו את מסמכי הפוליסה, חשוב לוודא שהפרטים נכונים ושהכיסויים שנרשמו הם אכן אלה הנדרשים ותואמים לצרכים שלך. בכל מקרה חוסר התאמה בין הצרכים שלך לפוליסה, יש לבקש תיקון מיידי למול חברת הביטוח.

​​​מסמכי הפוליסה מורכבים משלושה חלקים:

 • תנאי הפוליסה – התנאים הסטנדרטים של חברת הביטוח, בתוספת התנאים לכיסויים הנוספים שנרכשו במידה וקיים ובהתאם להרחבות.
 • רשימת תנאים ייחודיים לך ולדירה שלך ("דף פרטי הביטוח", "הרשימה" או "מפרט הפוליסה") –  מסמך זה יכיל פרטים כגון תקופת הביטוח, פרטי הדירה, פרטי המבוטח, אמצעי המיגון שנדרשו ועוד. כמו כן, המסמך כולל פרטים לגבי כל הכיסויים הנוספים שנרכשו, סכומי הביטוח ועלויותיהם.
 • מסמכים נוספים ונספחים – יכילו בדרך כלל העתק מטופס ההצעה ומכל מסמך אחר שהגשתם לחברת הביטוח הנדרשים לטובת הפוליסה, ופרטי מידע נוספים המיועדים לך.

מזל טוב! קניתם דירה או הקמתם עסק?

במידה והחלטת לקחת החלטה נכונה ולבטח את המבנה או התכולה, אנו מספקים שירותי ניהול התיק הביטוחי וזאת במטרה לוודא שאכן תקבלו את הפוליסה המשתלמת והמקיפה ביותר.

כמו כן, במקרה של תביעה, אנו ממשיכים את הקשר הרציף למול חברות הביטוח ונדאג שתקבלו את מלוא הזכויות המגיעות לך מהפוליסה למבנה הדירה או לרכוש מכל נזק שעתיד להתרחש כדי למנוע מבעוד מועד הוצאה כלכלית כבדה ביותר ועוגמת נפש.

לעוד מידע והכוונה, השאר פרטים!

אולי יעניין אותך לקרוא גם..

דילוג לתוכן